stanovy

STANOVY
Rádioklubu HOREC

 

Článok I.
Názov a sídlo občianskeho združenia

 

Názov združenia je:                Rádioklub HOREC
Sídlom združenia je:               Timravy 23/505, 036 01 Martin

 

Článok II.
Cieľ a činnosť rádioklubu

 

Rádioklub HOREC (ďalej len klub) združuje rádioamatérov a ostatných záujemcov o vysielanie a technickú činnosť s tým spojenú. Podporuje rozvoj a šírenie poznatkov z rádiotechniky, elektroniky a zásad rádioamatérstva na pásmach vyhradených v zmysle povolení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) na rádioamatérskych, ako aj občianskych pásmach. V snahe získavať a vychovávať ďalších členov klubu pracuje s mládežou. Túto činnosť orientuje najmä na humánne ciele s celospoločenským prospechom (nadväzovanie vzájomných kontaktov, pomoc v núdzových situáciách a pod.). Činnosť klubu zahŕňa aj účasť v domácich i zahraničných súťažiach, ako aj organizovanie spoločných akcií a výjazdov na miesta vhodné pre vysielanie.

 

Článok III.
Členstvo

 

Členstvo v klube je individuálne a dobrovoľné, vzniká prijatím člena na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, alebo iného štátu, ktorý súhlasí so Stanovami, má záujem o vysielanie na rádioamatérskych i voľných pásmach a včas a v stanovenej výške uhradí členský príspevok.

Stanovy klubu, ich zmeny a doplnky schvaľuje Výročná členská schôdza. Výročná členská schôdza volí a odvoláva členov prezídia.

Členský príspevok sa platí za kalendárny rok, je splatný do konca 3. mesiaca príslušného roku. Jeho výšku stanovuje, upravuje a odsúhlasuje Výročná členská schôdza. V prípade ukončenia členstva sa príspevok nevracia.

Členovia sú povinní dodržiavať povoľovacie podmienky stanovené TÚ SR, zákony Slovenskej republiky, ako aj tieto Stanovy. Každý člen je zodpovedný sám za seba a klub ako subjekt za neho nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.

Čestné členstvo sa udeľuje osobe, ktorá sa zvlášť výrazne zaslúži o rozvoj a napredovanie klubu. Čestné členstvo schvaľuje Výročná členská schôdza. Čestný člen je oslobodený od platenia členského príspevku.

Členstvo môže byť ukončené:

·        písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia

·        vylúčením pre hrubé porušenie stanov

·        poškodzovaním dobrého mena klubu

·        úmrtím člena

·        nezaplatením členského príspevku za príslušný rok

·        zánikom klubu

 

Článok IV.
Orgány rádioklubu

 

Orgánmi rádioklubu sú:

·        Prezídium (prezident, viceprezident, tajomník)

·        Výročná členská schôdza (ďalej len VČS)

Prezídium:

·        schádza sa minimálne raz ročne, spravidla pred VČS

·        riadi a zabezpečuje činnosť rádioklubu

·        zvoláva VČS

·        navrhuje plán činnosti na ďalšie obdobie (kalendárny rok)

Výročná členská schôdza sa koná jedenkrát ročne, spravidla v prvom štvrťroku. Je oprávnená prijímať uznesenia, ak s predloženým návrhom uznesenia súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných prezentovaných členov. Do kompetencie VČS ďalej patrí:

·        schvaľovanie správy o činnosti a správy o hospodárení

·        schvaľovanie výšky členského príspevku

·        navrhovanie a schvaľovanie čestného členstva

·        schvaľovanie stanov klubu, ich zmien a doplnkov

·        voľby a odvolávanie členov prezídia

 

Článok V.
Právomoci a náplň práce

 

Prezident:

·        je štatutárny zástupca klubu

·        zastupuje klub pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, organizáciami, združeniami a inými klubmi

·        riadi činnosť klubu, je oprávnený podpisovať oficiálne dokumenty a listiny

Viceprezident:

·        v prípade neprítomnosti prezidenta ho zastupuje a preberá všetky jeho právomoci

Tajomník:

·        vedie evidenciu členov klubu

·        vedie evidenciu platenia členských príspevkov

·        vedie a archivuje písomnú dokumentáciu klubu

 

Článok VI.
Hmotné zabezpečenie

 

Finančné prostriedky sú získavané vo forme členských príspevkov, prípadne subvenciami sponzorov a darmi. Správa o činnosti a hospodárení je vyhotovovaná najmenej jeden krát ročne a je k dispozícii všetkým členom.

 

Článok VII.
Zánik združenia

 

Pokiaľ nie je klub zrušený právoplatným rozhodnutím kompetentných orgánov, ukončiť jeho činnosť má právo iba VČS. Vyžaduje sa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Prezident ako likvidátor na základe návrhu a súhlasu VČS rozhodne o majetkovom vysporiadaní.

Stanovy v tomto znení boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 21.6.2012 pod číslom VVS/1-900/90-39608

Copyright © 2021 Rádioklub Horec - Dnes je štvrtok 21. októbra 2021 - Ste návštevník stránky